Jaarverslag Raad van Toezicht

Jaarverslag 2015 Raad van Toezicht Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK)

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen GLK en staat hem met raad en advies terzijde.

Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als zijn werkgever en zorgt ervoor -onder meer door evaluatie van het functioneren van de bestuurder- dat de organisatie voorzien is van capabel bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen en is zodanig samengesteld, dat verschillende deskundigheids- en aandachtsgebieden zijn vertegenwoordigd om op alle relevante aspecten van de organisatie toezicht te kunnen houden.

Hieronder volgt alfabetisch de samenstelling van de Raad van Toezicht. Daarbij wordt de eventuele deelname aan een van de commissies van de Raad aangegeven alsmede het moment van definitief aftreden.

 • Mr. H.J.E. Bruins Slot, voorzitter, remuneratiecommissie, 01-12-2016
 • H.E. van Dijken BCom, lid, Financiële Audit Commissie, 01-01-2020 (aftredend)
 • Mr. C.Th.E.M. Haubrich-Gooskens, lid, 01-01-2020 (aftredend)
 • Ir. H.A.A.M. Webers, lid, 01-06-2017
 • Drs. A. Welgraven, lid, Financiële Audit Commissie, 01-11-2018 (aftredend)
 • Mr. B.A.H. van der Voort, vice-voorzitter, remuneratiecommissie, 01-11-2018 (aftredend)

De Raad van Toezicht heeft, zoals hiervoor aangegeven, twee commissies. Deze commissies ondersteunen en adviseren de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van haar verantwoordelijkheid op het terrein van de financiën alsmede ten aanzien van het werkgeverschap voor de directeur-bestuurder, inclusief zijn functioneren en zijn bezoldiging.

De voorzitter van de Raad van Toezicht woont tenminste eenmaal per jaar een vergadering van de Ondernemingsraad bij. Tevens woont hij de vergaderingen van de Raad van Advies als toehoorder bij.

In de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht in 2014 is afgesproken dat een delegatie van de Raad tenminste eenmaal per jaar een vergadering van de Beheer Advies Commissie als ook van de Vermogens Beheer Commissie bijwoont.

Eind 2015 heeft de Raad van Toezicht het eigen functioneren opnieuw geëvalueerd, waarbij onder meer de in het jaar ervoor gemaakte afspraken zijn langsgelopen.

De toezichtstaken van de Raad betreffen de volgende onderwerpen en activiteiten.

 • De realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van GLK.
 • De meerjarenstrategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van GLK.
 • De opzet en werking van interne beheersings- en controlesystemen.
 • De financiële verslaglegging.
 • De naleving van wet- en regelgeving.
 • De verhouding met de overheden in het bijzonder met de provincie Gelderland.
 • De verhouding met andere belanghebbenden binnen en buiten GLK, in het bijzonder ook de medewerkers, de vrijwilligers en de begunstigers.
 • Het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van GLK.

De Raad van Toezicht vergadert in aanwezigheid van de directeur-bestuurder alsmede twee MT-leden, onder wie de plv. directeur. In voorkomende gevallen verzorgen andere medewerkers presentaties in de vergadering. 

In 2015 is de Raad zevenmaal bijeen geweest. Dit betrof vier reguliere vergaderingen, een themavergadering en twee extra vergaderingen. Deze laatste hadden betrekking op de afbouw van de instandhoudingsbijdrage van GL van de provincie Gelderland en de overeenkomst met de provincie inzake Biljoen.

De themavergadering samen met de Raad van Advies was gewijd aan het concept van de Meerjarenvisie 2016-2025.

Drie leden van de Raad van Toezicht waren eenmaal verhinderd om de vergadering bij te wonen.

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen die soms meerdere malen door de Raad van Toezicht zijn behandeld. 

Ter informatie en bespreking.

 • Elke vergadering een directierapportage van de directeur-bestuurder inzake de stand van zaken met betrekking tot de voornemens uit het jaarplan.
 • Tevens elke vergadering een overzicht van de stand van zaken van de lopende projecten.
 • Periodiek de ontwikkeling financieel resultaat d.m.v. kwartaalrapportages en jaarprognose.
 • De Managementletter 2014.
 • Overzicht balanswaardering onroerend goed.
 • Top vijf risico’s.
 • Financiering afwikkeling Biljoen (lening Groenfonds).
 • Festiviteiten jubileumperiode GLK, onder welke twee symposia.
 • Opbrengst en bestemming van de landgoedveiling.
 • Vernieuwing tijdschrift Mooi Gelderland. 
 • Terugkoppeling bijeenkomsten vrijwilligers en begunstigers.
 • Verslagen van de Raad van Advies.
 • Informatie inzake juridische procedure.
 • Ontwikkeling erfpacht Kasteel Staverden en bijbehorend koetshuis.
 • Informatie inzake diverse aangelegenheden, zoals Gnadenthal, kwekerij Overhagen, Huis Hunderen, de vakantiewoningen en bezoekerscentrum Leur.
 • Informatie inzake beleidsmatige ontwikkelingen, zoals de PAS-maatregelen, de nieuwe Erfgoedwet en de rapportage van de Commissie Van Vollenhoven.
 • Continuering CBF-keurmerk.
 • Ontwikkelingen Nationale Monumentenorganisatie.
 • Fusie De12Landschappen en Landschapsbeheer Nederland.
 • Stand van zaken klacht staatssteun bij de EU.

Ter goedkeuring en instemming.

 • Jaarrekeningen 2014 van de onderscheiden GLK stichtingen met goedkeurende accountantsverklaring.
 • Publieksjaarverslag nieuwe stijl (digitaal).
 • Begrotingen 2016 van de onderscheiden GLK stichtingen.
 • Concept jaarplan 2016.
 • Meerjarenvisie 2016-2025 ‘Samen zorgen voor de toekomst van mooi Gelderland’ .
 • Overeenkomst met de provincie Gelderland inzake Biljoen.
 • Overeenkomst met de provincie Gelderland inzake de afbouw van de instandhoudingsbijdrage GL.
 • Partnerovereenkomst met de provincie Gelderland.
 • Overdracht Huis Brakel.
 • Notitie ‘Verkenning Natuur Begraven’
 • Benoeming accountant na tender.
 • Ontwikkelingslijn beleid kastelen.
 • Herbenoeming van de leden Haubrich-Gooskens en Van Dijken.
 • Adviezen Vermogens Beheer Commissie.
 • Profiel en aanstelling Hoofd Landschap en Kastelen, tevens wnd. directeur.

Het functioneren van de directeur-bestuurder heeft de remuneratiecommissie samen met hem geëvalueerd. Over het opnieuw zeer positieve resultaat is de Raad van Toezicht geïnformeerd.

De leden van de Raad ontvangen geen beloning. Wel worden de onkosten vergoed.

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar ook beoordeeld of er sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling gelet op de hoofd- en nevenfuncties die de leden vervullen.

Daar is naar het oordeel van de Raad geen sprake van.

De hoofd- en nevenfuncties staan hieronder aangegeven.

Mr. H.J.E. Bruins Slot, met pensioen, vice-voorzitter vereniging Aegon, voorzitter RvC Rabobank Apeldoorn e.o., bestuurslid De12Landschappen, lid raad van advies De Hoge Veluwe.

H.E. (Gonnie) van Dijken BCom, wonende te Wekerom, directeur bij Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland

Mr. C.T.E.M. (Cathrijn) Haubrich Gooskens, wonende te Deil, jurist, bestuur Gelderse Natuur- en Milieufederatie, Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap, bestuur WelzijnGeldermalsen, WelzijnLingewaal en WelzijnNeerijnen, oud-advocaat, oud-wethouder Geldermalsen, oud-PS-lid Gelderland, oud-lid Eerste Kamer

Mr. B.A.H. (Bernard) van der Voort (vice-voorzitter), wonende op Rozendaal, jurist, Corporate Director Legal Affairs and Company Secretary bij Royal HaskoningDHV te Amersfoort, lid Raad van Advies van het Instituut voor Bouwrecht, lid Bestuur Stichting Rotterdam Sustainability Initiative

Ir. H.A.A.M. (Harry) Webers, wonende te Deventer, oud algemeen directeur van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos, voorzitter stichting kiEMT, voorzitter VVV Deventer, voorzitter Raad van Toezicht Zorggroep Solis, voorzitter Stichting Cleantech Tomorrow, lid Raad van Advies Donkergroen, voorzitter Deventer Oranje Vereniging en diverse nevenfuncties op het gebied van onderwijs, kunst en cultuur

Drs. A. (Ab) Welgraven, wonende te Lunteren, econoom, oud-directeur Nationaal Restauratiefonds, oud-directeur Fondsenbeheer Nederland, o.a voorzitter St. Het Luntersche Buurtbosch en penningmeester bestuur St. Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed