Jaarverslag Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over de strategie, het meerjarenbeleid en relevante ontwikkelingen in de samenleving. De Raad dient als klankbord vanuit de samenleving in brede zin.

De Raad van Advies bestaat uit 12 personen en is zodanig samengesteld dat het een goede afspiegeling vormt van het maatschappelijk en bestuurlijk relevante netwerk voor de organisatie. Twee Raadsleden namen in december afscheid wegens beëindiging van hun zittingsperiode.

Onderwerpen in 2015

De Raad kwam in 2015 drie keer in de reguliere samenstelling bijeen en in april een keer bij een gemeenschappelijke vergadering met de Raad van Toezicht[SB1] . In maart vergaderde men in Lunteren, in juni in Eerbeek en in oktober bij de Lindesche Molen te Vorden, en telkens vond voorafgaande aan de vergadering een excursie plaats naar projecten van de stichting. De vergaderingen van de Raad worden bijgewoond door de directeur-bestuurder, de voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Beheer Advies Commissie. Daarnaast verstrekken medewerkers van de organisatie informatie over de te bespreken onderwerken.

De nieuwe Meerjarenvisie 2016 – 2020 is een terugkerend thema in de vergaderingen van de Raad en de gezamenlijke bijeenkomst met de Raad van Toezicht. Het in de visie geuite streven naar grotere financiële onafhankelijkheid vormde de onderligger voor een aantal besproken onderwerpen, zoals:

  • De ontwikkeling van beleid inzake Natuurbegraven. Vanuit de samenleving en de achterban komen er regelmatig vragen of hiervoor mogelijkheden bestaan op onze terreinen. Vanuit de doelstelling zou de aandacht voor natuur het grootste accent moeten hebben, waarmee de beperkingen worden aangegeven. Kleinschalig en zonder grote publiciteit zou belendend aan een begraafplaats een pilot gestart kunnen worden om te bezien of het zowel financieel als publicitair een[SB2]  positieve bijdrage aan het werk van de stichting levert.
  • Externe fondsen zijn essentieel om projecten te realiseren. Tot nu toe blijken deze relatief succesvol te werven. Vanwege de noodzaak voor reguliere instandhouding ook de tekorten te financieren en de afhankelijkheid van de provincie terug te brengen, zou ook voor dit doel geworven moeten worden. Zoals de traditionele landgoed- en kasteeleigenaar kon putten uit een vermogen, zouden vermogens per locatie voor dit doel wenselijk zijn. De Raad suggereerde hierover adequaat te communiceren en contacten met regionale netwerken, van notarissen tot bedrijven, te leggen. Landelijke organisaties gingen al voor, waaruit ervaring kan worden geput.
  • Verkenning van nieuwe economische dragers kwam aan de orde naar aanleiding van voordracht van de heer ir. Kees Hendriks (Alterra Wageningen UR) over zgn. ecosysteemdiensten, waarbij het profijt dat de mens uit de natuur haalt een positief saldo moet opleveren. Ir. Patrick Jansen (Probos) ging verder in op verdienmodellen voor de groene sector.
  • In de najaarsbijeenkomst stond de Nota Landbouwbeleid centraal, die de vorige versie uit 2006 vervangt. Met commentaar van de Commissie is deze vervolgens naar de Raad van Toezicht geleid.
  • Tijdens een interne evaluatie van de Raad van Advies is het functioneren ervan doorgelicht. Omvang, vergaderfrequentie en effectiviteit werden positief beoordeeld. Als het aan de Raad ligt wordt deze nog meer betrokken bij vraagstukken rondom het werk van GLK.
  • Ook buiten de reguliere bijeenkomsten is er door de Raadsleden het nodige werk verzet. Zo hebben twee leden van de Raad zich ingezet in de jury van onze GLK-prijs.

 

Voorzitter jhr.ir. W.H.J. (Willem) de Beaufort, wonende te Zeist, Wagenings bosbouwkundig ingenieur, oud-regiohoofd Staatsbosbeheer, bestuurder particuliere landgoederen w.o. landgoed Beekzichten te Voorst, landgoed Kolland te Amerongen, oud waterschapsbestuurder. Commissaris Koninklijk Rentmeesterskantoor ’t Schoutenhuis.

Vice-voorzitter M.H.M. (Mathieu) Gremmen, wonende te Horssen, fruitteler, oud-medewerker Instituut voor Plantenziektekundig Onderzoek, o.a. voorzitter Landinrichtingscommissie Land van Maas en Waal en Heemraad Waterschap Rivierenland

G.H.M. (Gerard) Alferink, wonende te Lunteren, zelfstandig bestuursadviseur, oud-Algemeen Secretaris / Directeur van de Kon.Ned. Jagers Vereniging, oud-secretaris VNO Noord Nederland, oud-bestuurslid van o.a. jacht- en faunafonds, oud-bestuurslid commissies van de S.E.R. Thans o.a. vice-voorzitter van de Stichting Doorwerth Conferentie

ir. J.C. (Hans) Boxem, wonende te Borculo, zelfstandig bestuursadviseur

ir. J.M. (Jelle) Buizer, wonende te Ede, Marketeer / Business Developer, Productmanager Het Financieele Dagblad / BNR Nieuwsradio. Daarnaast o.a Voorzitter Raad van Bestuur van Landgoed Schovenhorst B.V. te Putten.

ir. A.A.A. (Adriaan) van der Linden, wonende te Bennekom, planoloog, manager Ontwikkeling en realisatie bij Leisurelands

drs. C. (Carel) Nobbe, wonende te Nijmegen, bioloog/landschapsecoloog, strategisch adviseur Waterschap AA en Maas

A. (Bob) van der Put, wonende te Putten, voormalig regisseur Endemol & Creative Director SBS Broadcasting, momenteel werkzaam als partner bij EasyRiet BV en Filmakers BV, o.a. adviseur van Stichting Landgoed Schovenhorst.

mr. P. (Paula) Swenker, wonende te Heelsum, voormalig lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, oud-voorzitter meerdere branche-organisaties in zorg en onderwijs

drs. M.J. (Mark) van der Wolf, wonende te Nijmegen, bedrijfskundige, senior financial risk officer Coöperatie VGZ. Daarnaast o.a. lid Raad van Toezicht bij Museum het Dolhuys te Haarlem.

drs. M.C.M. (Maarten) Bongaerts, wonende te Culemborg, arts, medisch hoofd Trombosedienst Ziekenhuis Rivierenland, o.a. lid Gehandicaptenraad Culemborg en secretaris Stichting Escape (=exploitatie oude stadhuis Culemborg). Aftredend in 2015.

ir. J.H. (Hendrik) te Paske, wonende te Apeldoorn, voormalig directeur Openbare Werken gemeente Apeldoorn en Sectorhoofd Gemeentewerken gemeente Deventer, Bestuurslid Stichting Masterclass Apeldoorn, Gelegenheidsdichter. Aftredend in 2015.