Jaarverslag Beheer Advies Commissie

De Beheer advies Commissie adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over beleidsnota’s, beheervisies, evaluaties en over ingrijpende projecten en restauraties. Daarnaast biedt de commissie ons toegang tot een omvangrijk wetenschappelijk netwerk en worden wij geïnformeerd over onderzoek en publicaties die voor ons werk relevant kunnen zijn.

Op deze wijze zijn wij bijvoorbeeld geïnformeerd over bijvoorbeeld de effecten van nicotinoides op weidevolgels, over nieuw onderzoek naar stroomdalgraslanden, over de ontwikkelingen van de boskat in Nederland en over een proefschrift over de veerkracht bij het natuurbeheer.

De commissie is in 2015 drie keer bijeengeweest. In maart op ons kasteel Waardenburg, waar tijdens de excursie in de uiterwaarden van Neerijnen bijzondere aandacht werd besteed aan de gevolgen van het programma Stroomlijn van Rijkswaterstaat, waarvoor in de uiterwaard enkele hectares bos moest verdwijnen (hetgeen overigens wel is gecompenseerd) en over de mogelijke gevolgen van de Structuurvisie Waalweelde, aangezien dit laatste grote gevolgen kan hebben voor dit kwetsbare gebied. Maatregelen waaraan we vanwege een bijzonder ketting beding van de vorige eigenaar niet aan kunnen en willen meewerken.

In september heeft de commissie zich gebogen over onze meerjarenvisie en het beleid inzake onze heidekoeien. Over de meerjarenvisie kon de commissie instemmen met de daarin geschetste hoofdlijnen. Betreffende de heidekoeien adviseerde de commissie om één fokgroep aan te houden op het Wekeromse Zand, waarbij dan tevens alle begrazingsrasters verwijderd kunnen worden.  Gezien de nog altijd beperkte omvang van de populatie heidekoeien werd ook voorgesteld om alle betrokkenen op dit gebied in Nederland bij elkaar te brengen ter bespreking van een duurzame toekomst voor dit bijzondere ras.

In november vergaderde de commissie in het kantoor van Stichting wAarde te Beek Ubbergen. Daar is gesproken over de nota landbouw waarbij de commissie vooral het belang benadrukte van grondgebonden landbouw en adviseerde om onze ecologische voetstap op dit gebied zo klein mogelijke te houden. Ook is daar gesproken over Wildplukken in de natuur. De commissie staat hier in beginsel sympathiek tegenover, maar pleit wel voor terughoudendheid waar beschermde soorten in het geding zijn.

Behoudens genoemde hoofdonderwerpen zijn er tijdens de bijeenkomsten van de commissie tal van andere zaken aan de orde geweest. Dit betrof onder andere de beheerevaluaties, de nieuwe erfgoedwet, de partnerovereenkomst met de provincie, de rapportage van de Commissie van Vollenhover over de organisatie en financiering van het natuurbeheer in Nederland, de samenwerking op de Veluwe en de biografie over Piet van Tienhoven die oa samen met de toenmalige commissaris van de koningin in Gelderland, Baron s. van Heemstra het Geldersch Landschap heeft opgericht.

De samenstelling van de commissie is dit jaar gewijzigd vanwege het terugtreden van de heer Jager eind 2014. Besloten werd om twee nieuwe leden te benoemen. Professor Leendert Louwe Kooijmans, emeritus hoogleraar prehistorische archeologie en dr. Nico Willemse. De laatste is als fysisch geograaf verbonden aan onderzoeksbureau RAAP. De commissie is daarmee weer op volle sterkte, maar moet wel uitzien naar de opvolging van de leden van Groningen en Schaffers waartoe dit jaar een profiel werd opgesteld. De verwachting is dat in 2016 wederom twee nieuwe  leden benoemd kunnen worden.

Overzicht van de leden van de commissie ultimo 2015