Financiële verantwoording

Verkort jaarverslag

In het verkorte jaarverslag zijn de jaarcijfers gepresenteerd van de verslaggevende eenheid Stichting Het Geldersch Landschap gecombineerd, die uit de volgende stichtingen bestaat: Stichting Het Geldersch Landschap, Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, Stichting Steunfonds Geldersch Landschap en Kasteelen en Stichting Vrienden van Kastelen.

Als houder van het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is de volledig jaarrekening van de verslaggevende eenheid opgesteld overeenkomstig de herziene Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Indien u prijs stelt op de volledige jaarrekeningen van de afzonderlijke stichtingen, kunt u deze bestellen bij het secretariaat of via www.glk.nl. Op de begunstigersvergadering is gelegenheid tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen.

Accountantsverklaring

De volledige jaarrekeningen zijn gecontroleerd door Deloitte Accountants B.V. De volledige jaarrekeningen kunt u hier vinden verwijzing naar jaarrekeningen. Alle jaarrekeningen zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.

Balans

Jaarstukken Geldersch Landschap

Baten en lasten

Jaarstukken Geldersche Kasteelen

Kostenverdeelstaat

Jaarstukken Steunfonds

Jaarstukken gecombineerd

Jaarstukken Vrienden van Kastelen

Toelichting opvallende balansposten ten opzichte van het boekjaar 2014

  • In het beleggingsstatuut zijn de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid opgenomen. Primair doel is het waarborgen van de continuïteit van de stichtingen. Als secundaire doelstelling is bepaald dat het vermogen in reële termen in stand gehouden dient te worden. Het vermogen en het rendement ervan kunnen voor de realisatie van de doelstelling van de stichtingen worden aangewend. Het beleggingsbeleid is uitgedrukt in het risicoprofiel: het risicoprofiel ‘Meer defensief’ geldt voor het deel van het vermogen dat langer dan vijf jaar beschikbaar is, en ‘Defensief’ voor het deel van het vermogen dat tussen één en vijf jaar beschikbaar is. In het beleggingsstatuut is opgenomen dat vastrentende waarden een rating van minimaal AA- (minus) hebben, waarvan 75% een rating heeft van AA. De vastrentende waarden voldoen hier volledig aan. Bovendien is opgenomen dat beleggingen aan geformuleerde duurzaamheidscriteria moeten voldoen. Jaarlijks wordt een duurzaamheidsverslag opgesteld door de vermogensbeheerder. De portefeuille voldoet aan de gestelde duurzaamheidscriteria. Het netto rendement bedroeg circa 2%. In 2015 is het vermogensbeheer door Staalbankiers uitgevoerd. Het streefrendement zal de komende jaren circa 4% bedragen.
  • De overige vorderingen zijn afgenomen door de financiële afwikkeling van een aantal projecten en enkele nalatenschappen.
  • Het beleid inzake hoogte en samenstelling van het vermogen is herzien en vastgesteld voor de periode 2015-2025. Hiermee voldoet de Stichting aan de eisen van het CBF. Belangrijkste punten uit dit beleid:
  • de continuïteitsreserve is bestemd voor dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichtingen ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De continuïteitsreserve mag volgens de CBF-norm maximaal 1,5 maal de kosten van de werkorganisatie zijn;
  • bestemmingsreserves worden gevormd om terreinen en gebouwen veilig te stellen, in te richten en om groot en achterstallig onderhoud uit te voeren. Door het specifiek benoemen van bestemmingsreserves kunnen beschikbare middelen adequaat en doeltreffend worden ingezet. De bestemmingsreserves worden specifiek benoemd en gemaximaliseerd;
  • aan bestemmingsfondsen hangen specifieke bestemmingen die door derden zijn bepaald.
  • Onder de langlopende schulden is een lening opgenomen bij het Groenfonds ad € 2,5 miljoen. Deze lening is afgesloten in verband met de terugbetaling van ontvangen subsidie. De terugbetaling vond plaats om het landgoed met de bijbehorende functies in stand te houden (landbouw, landschap en kwekerij) en slechts een deel om te vormen naar natuur.
  • De kortlopende schulden stijgen door een toename van de vooruit ontvangen projectbijdragen.