De Regulieren

Ons landgoed De Regulieren, bij Culemborg, is een echte parel. Het is een nat grasland op komklei zoals het in Nederland nog maar op een of twee plekken voorkomt. Er komen bijzondere vegetaties voor zoals verschillende margrieten, grote ratelaar, pinksterbloem, koekoeksbloem en diverse grassoorten. In de sloten groeien krabbescheer, kikkerbeet, waterviolier en fonteinkruid. Deze diversiteit zorgt bovendien voor een enorme rijkdom aan insecten en vlinders.

Het spreekt vanzelf dat GLK De Regulieren koestert. Ook de agrariërs die gedeeltes van ons pachten, zijn verplicht om zodanig te beheren dat de bijzondere vegetaties intact blijven. Het landgoed kreeg in de jaren zeventig zijn eigen waterhuishouding, bedoeld om de waterkwaliteit goed en het waterpeil hoog te houden. In de loop der jaren bleek echter de hoeveelheid neerslag daarvoor ontoereikend.

In 2015 heeft de Beheer Advies Commissie van GLK voorstellen gedaan om de instroom van kwelwater te vermeerderen en het waterverlies (lekken) te verminderen. In 2016 zullen de plannen hiervoor verder uitgewerkt worden, waarna het beheer van het bijzondere landgoed op dezelfde wijze zal worden voortgezet.

Wandelen met de boswachter, thema: Regulieren eendenkooi - vangpijp

Projecten dagelijks beheer